Nycklar till ett gott välbefinnande : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av ett gott välbefinnande.

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning idag uppmärksammar och lyfter barns och ungdomars psykiska hälsa och huruvida den försämrats på senare tid eller inte och vad en nedåtgående hälsotrend i sådana fall kan bero på. Stress är ett begrepp som nämns i stor omfattning och skolstress anses vara en potentiell förklaring. Vidare beskrivs faktorer så som socioekonomi, familjeförhållanden, relationer, utbildning, levnadsvanor och livsstilar som faktorer av betydelse för ungdomars välbefinnande, både främjande och hämmande. Det handlar om faktorer som ungdomar aktivt kan påverka men även faktorer de inte kan styra över i det livsskede de befinner sig i.    Syfte: Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser av välbefinnande och vad som bidrar till ett gott välbefinnande. Metod: En kvalitativ ansats valdes och tio ungdomar i åldrarna 15–16 år intervjuades med en semistrukturerad intervjumetod. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjumaterialet resulterade i ett tema: ”Nycklar till ett gott välbefinnande”, med två tillhörande kategorier: ”Socialt kapital” som vidare består av subkategorierna: familjen av störst betydelse, vänner och skolklimat och tryggt samhälle. Vidare kategorin: ”Rörelse och kraft” som består av subkategorierna: stress och motiverande faktorer, fritid och fysisk aktivitet och hantering av vardagliga stressorer. Slutsats: Välbefinnandet framkom som en viktig förutsättning för att främja hälsa på lika villkor och det innebar vidare att vara frisk, må gott psykisk och fysiskt och att vara glad. Familjen, vännerna och skolan var de främsta faktorerna som påverkade och främjade välbefinnandet positivt. Skolan och samhället var också viktiga och positiva faktorer som påverkade välbefinnandet men medförde också stress. Stress och utmaningar sågs som både positivt och negativt men var även utvecklande och gynnade välbefinnandet. För hanteringen av stressorer framkom det olika strategier som ungdomarna använde sig av; skriva listor, spela spel, lyssna på musik, träna, planera, prata ut och promenera för att upprätthålla ett gott och stabilt välbefinnande. Nyckelord: Ungdomar, Strategier, Stress, Hälsofrämjande, Hälsa, Välbefinnande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)