Sökning: "involvera"

Visar resultat 1 - 5 av 1055 uppsatser innehållade ordet involvera.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 2. 2. ”Fröknarna ska inte räcka upp handen, det ska bara barnen.” : En studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingar utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Axelsson; Josefine Olander; [2023]
  Nyckelord :Förskola; barns delaktighet; barns inflytande; samling; barns perspektiv; makt; livsvärld; Harry Shiers modell för delaktighet;

  Sammanfattning : I förskolans verksamhet förekommer samlingar som ett vardagligt inslag där alla barn på etteller annat sätt förväntas delta. Läroplanen för förskolan (2018) understryker att barn iförskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i enlighet med FN:s konventionom barns rättigheter (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta trycksårsförebyggande : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nadin Dia; Safa Haqdost; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Literature review; Nurses; Pressure ulcer; Erfarenheter; Litteraturöversikt; Sjuksköterskor; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår ​​är en lokal skada på hud och den underliggande vävnaden. Patienterna inom vården riskerar att drabbas av trycksår ​​när patienterna är sängliggande, förlamade eller har nedsatt känsel. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda våldsutsatta kvinnor. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecca Oliveira Galimberti; Ioanna Theodoridou; [2023]
  Nyckelord :Experience; knowledge; nurse; nursing; violence; women; Erfarenhet; kunskap; omvårdnad; sjuksköterska; våld; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att våld mot kvinnor hotar folkhälsan är ett stort problem och hälso- och sjukvård har en viktig del i att ge stöd och hjälp till dessa offer. Våldsutsatta kvinnor är något som varje grundutbildad sjuksköterska kommer möta. LÄS MER

 5. 5. ”Det ska vara roligt” : - En studie om barns tankar kring föreningsidrott.

  Master-uppsats,

  Författare :Josefin von Zeipel; [2022]
  Nyckelord :Children s perspective; holdbacks; opportunities; physical activity and sport clubs; Barnens perspektiv; fysisk aktivitet; föreningsidrott; hinder och möjligheter;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa barns motiv till och erfarenhet av föreningsdriven idrott på fritiden för att skapa en bredare förståelse för föreningsidrottens betydelse för barns idrottande utifrån ett hälsoperspektiv. Metod: Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med barn i tio årsålder på en skola i södra Sverige. LÄS MER