Psykisk ohälsa relaterat till hjärtsvikt,- patienters upplevelser. : - En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En stor del av alla patienter med hjärtsvikt lider av mental ohälsa som till exempel depression. Depression är förknippat med en ökad risk för både ett ökat behov av sjukhusvård och för död hos hjärtsviktspatienter. Syfte: Att beskriva upplevelser av vad som påverkar den psykiska hälsan hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Metod: Det har genomförts en kvalitativ litteraturöversikt. 11 artiklar blev godkända efter kvalitetsgranskning och kunde användas till resultatet. Resultat: Två huvudteman framkom och de var: Fysiska aspekter som inverkar på den psykiska hälsan och livsomställningar till följd av att bli kroniskt sjuk. Fem underteman skapades och de var: Kroppsliga förändringar, oförutsägbara fysiska symtom, att leva i ständig oro, att uppleva personlighetsförändringar och att känna sorg över sin sjukdom. Slutsats: Den psykiska hälsan påverkas negativt hos hjärtsviktspatienter och ett flertal sjukdomsrelaterade orsaker fanns till det. Mer förståelse för vad som påverkar den psykiska hälsan behövs för att kunna hjälpa dessa patienter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)