Riktade statsbidrag - Ansvarsfördelning mellan Skolverket och kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Statens skolverk har på uppdrag av regeringen utformat,ett riktat statsbidrag för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek iförskolan som kommunala huvudmännen kan söka. Bidragen används av staten somett direkt styrmedel över huvudmännen då de kan påverka och förverkligaregeringens politik. Detta har skapat en offentlig debatt eftersom det statliga bidragetslår en kil i den kommunala självbestämmanderätten över skolsystemet.Syfte: Att identifiera ansvarsfördelningen mellan statens skolverk och kommunalahuvudmän när de riktade statsbidragen fördelas ut, samt vilket ansvarsutkrävanderespektive part kan förvänta sig av den andra.Avgränsningar: De riktade statsbidragen är många och delas ut av flera statligamyndigheter till mottagare som ska uppfylla dess syften. Uppsatsen har fokuserat pådet riktade statsbidraget för mindre barngrupper som delas ut av den statligamyndigheten Skolverket i en specifik kommun. Uppsatsen är inte utformad så attiakttagelserna kan generaliseras till alla kommuner, utan lyfta fram mönster ochproblembilder som kan vara relevanta.Metod: En kvalitativ metod genom att tillämpa 4 intervjuer riktade till kommunalahuvudmän och granskning av offentligt tryck. Med hjälp av vår teoretiskareferensram om ansvarsutkrävande, centralisering och decentralisering har detempiriska resultatet analyserats utifrån ansvarsfrågan mellan statens skolverk ochkommunala huvudmän.Resultat och slutsatser: En tydlig ansvarsfördelning mellan Skolverket och dekommunala huvudmännen har identifierats för bidraget. Dock skapar utformningenav det riktade statsbidraget kritik och en dualistisk styrning som ger avkall på denlokala anpassningen av verksamheten för huvudmännen.Förslag till vidare forskning: Studera vidare vad Skolverkets nya styrmodellinnebär och vilka effekter som den medför för kommunala huvudmän.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)