Sökning: "ansvarsutkrävande"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet ansvarsutkrävande.

 1. 1. Vem har ansvaret i ett nätverk? En kvalitativ studie om ansvarsutkrävande och governancenätverk inom det regionala politikområdet kollektivtrafik.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Dalshagen-Eriksen; [2021-02-08]
  Nyckelord :Governancenätverk; Demokratiskt ansvarsutkrävande; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att öka förståelsen av ansvarsutkrävande i governancenätverk.Teori: Det teoretiska ramverket utgörs av teorin om governancenätverk (Sørensen & Torfing, 2006). Inom ramen för governancenätverk används en modell med för ansvarsutkrävande i governancenätverk (Esmark, 2007). LÄS MER

 2. 2. Det delegerade ansvaret : en fallstudie om ansvarsutkrävande efter Transportstyrelsens IT-upphandling

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniella Arnhjort; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. På spaning efter det ansvar som flytt: En innehållsanalys av hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av covid-19-pandemin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilmer Rosell Ödén; Axel Eliasson; [2021]
  Nyckelord :ansvar; ansvarsutkrävande; blame shifting; covid-19; delegering; krishantering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av coronapandemin. Uppsatsens syfte är även att erbjuda några potentiella förklaringar till regeringens agerande samt resonera kring vilka följder detta kan tänkas få för möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. LÄS MER

 4. 4. Jurisdiktionens gränser för hållbar bolagsstyrning : Om företags tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet i globala värdekedjor samt svenska rättssystemets möjlighet till utövande av extraterritoriell jurisdiktion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Jensen; [2021]
  Nyckelord :Jurisdiktion; hållbar bolagsstyrning; EU; forum av nödvändighet; mänskliga rättigheter; EKMR;

  Sammanfattning : De globala försörjningskedjorna för transnationella företag är komplexa och invol-verar ofta många produktionsnivåer som sträcker sig över flera jurisdiktioner. Flera av europeiska företag köper leveranser från entiteter baserade i tredje länder med svagare kapacitet att tillförsäkra de sociala, mänskliga rättigheterna eller miljönor-mer där identifiering och begränsning av relaterade risker och påverkan är svag. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsmedia och upplyst förståelse : En kvantitativ studie om relationen mellan nyhetskonsumtion och politisk kunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petrus Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; nyheter; nyhetsmedia; politisk kunskap; upplyst förståelse; ansvarsutkrävande.;

  Sammanfattning : En politiskt kunnig befolkning är enligt många demokratiteoretiker en förutsättning för en välfungerande demokrati. Politisk kunskap hos medborgare ger dessa möjligheten att agera ansvarsutkrävande och rösta bort makthavare som anses ha förbrukat sin rätt till makt. LÄS MER