Sökning: "samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet samhällsplanering.

 1. 1. I barn och ungas ögonhöjd : En checklista från barn till plan för detaljplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Shabnam Alinazari; Catrin Alvinder; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; barnperspektiv; medborgarinflytande; checklista; detaljplanering;

  Sammanfattning : Det demokratiska samhället med värderingar om allas lika rätt till inflytande har med Förenta Nationernas barnkonvention lyft frågan om barns rätt att påverka den fysiska planeringen (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen (PBL) gör ingen skillnad på barn eller vuxna vilket innebär att de ska ses som jämlika medborgare inom samhällsbyggnadsprocesser (SFS, 2010:900). LÄS MER

 2. 2. En feministisk översiktsplan : En analys av Stockholms jämställda stadsutveckling

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sandra Seljeseth; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; feministisk; översiktsplan; strategisk planering; normkritik; intersektionalitet; subjektivitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa hur feminism och jämställdhet diskuteras i den strategiska planeringen i Stockholm. Genom att analysera Stockholms översiktsplan ur ett feministiskt perspektiv ämnar uppsatsen att undersöka hur jämställdhet reflekteras över i stadsbyggandsmålen. LÄS MER

 3. 3. Markegenskaper och dess lämplighet för odling eller byggnation : En studie om markanvändning samt verktyg och bestämmelser vid regional och kommunal planering i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Granlund; Erika Qvick; [2018]
  Nyckelord :Soil properties; arable land; land use planning; urban development; Markegenskaper; åkermark; samhällsplanering; åkermarksgradering; exploatering;

  Sammanfattning : Sedan 1950-talet har åkermarken i Sverige minskat med en miljon hektar. Samtidigt ökar befolkningsmängden stadigt och i Stockholms län beräknas invånarantalet passera tre miljoner till 2040. LÄS MER

 4. 4. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län : med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Lennartson; [2017]
  Nyckelord :Samhällsplanering; målkonflikter; grönområden; bostadsexploatering och miljörättvisa;

  Sammanfattning : Lennartson, J. 2017. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län – med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. LÄS MER

 5. 5. Vintergatan - finns det liv innan mars?Förutsättningar för attraktiva stadsrum vintertid genom temporär urbanism

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hannes Appelgren; Sam Hirsch; [2017]
  Nyckelord :temporary urbanism; winter; vibrant; urban space; public space; attractive; temporär urbanism; vinter; levande; urbana stadsrum; offentliga rum; attraktivt;

  Sammanfattning : Levande Stockholm är ett koncept som Stockholms Stad initierade 2015. Syftet med det är att skapa levande och attraktiva stadsrum för medborgarna. Sökandet efter den attraktiva staden är en utveckling som blivit vanligare och viktigare för städer i och med den allt mer tilltagande globaliseringen. LÄS MER