Sökning: "Barns delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1488 uppsatser innehållade orden Barns delaktighet.

 1. 1. ICKE-FARMAKOLOGISKA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM MINSKAR BARNS RÄDSLA OCH SMÄRTA VID NÅLRELATERADE PROCEDURER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Britmer Tillenius; Wret Clarissa; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn; nålrelaterade procedurer; rädsla; smärta; vårdlidande; barncentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är mer vanligt förekommande i barndomen än i vuxen ålder. Många barn förknippar nålstick med rädsla och smärta, vilket kan resultera i ett vårdlidande som går att motverka med evidensbaserade farmakologiska och ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar inom socialtjänsten : En kvalitativ studie om hur barns delaktighet tillämpas i praktiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Samar El-Manzalawy; Lama Yahya; [2023]
  Nyckelord :Child welfare investigation; children s participation; child protection; social service; social work and the Convention on the Rights of the Child; Barnskyddsutredning; barns delaktighet; barnsskydd; socialt arbete; socialtjänsten och barnkonventionen;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate the empowering and limiting factors that social workers are subjected to when they are to involve children in child welfare investigations. The empirical collection for the bachelor thesis is based on qualitative data collected by interviewing five social workers working mainly within the children- and family units and a sample of 17 scientific articles. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sitt för tidigt födda barn - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Valdemarsson; Frida Alexandra Andersson; [2023]
  Nyckelord :Delaktighet; För tidigt födda barn; Föräldrar; Neonatalavdelning; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör vårdpersonal aktivt uppmuntra föräldrar till närvaro och vård av sitt för tidigt födda barn för att säkerställa deras delaktighet. Svensk neonatalvård anses ligga i framkant men det finns utrymme för förbättringar av det psykosociala stödet och omhändertagandet av föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Matematik, ett huvudämne, viljan och oviljan till det : Vilka faktorer påverkar grundskoleelevers motivation att lära sig matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alyeh Khazaiee; [2023]
  Nyckelord :Mathematics; encouragement; teaching method; education system; motivation; Matematik; uppmuntran; undervisningsmetod; utbildningssystem; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturstudie med syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar grundskoleelevers motivation att lära sig matematik för att nå målen enligt läroplanen. En positiv upplevelse av matematik kan höja elevens lust, vilja och motivation till matematik. LÄS MER

 5. 5. "Man får vilja" : En studie om barns inflytande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hanna Hedin; Alex Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; påverkan; förskola; relationer; utemiljö; barndomssociologi; yttre faktorer; förskollärare; förskolebarn; pedagog; det kompetenta barnet; agens; barns perspektiv; barnperspektiv; educare;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur förskolebarn samt förskollärare resonerar om barns inflytande i förskolan. Vi vill även undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för barns inflytande och hur förskollärare förhåller sig till de gränsdragningar de gör. LÄS MER