Evidensbaserad munvård inom intensivvård. En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: God munvård är under intensivvårdsperioden viktigt ur flera aspekter. Det handlar dels om patientens välbefinnande och rätt att få munvården väl utförd utifrån evidensbaserad omvårdnad. Det handlar också om att en otillräcklig munvård kan leda till bland annat muntorrhet, bakterietillväxt och ventilatorassocierad pneumoni. Syfte: Beskriva evidensbaserad munvård för att upprätthålla en god munhälsa hos intensivvårdspatienter. Metod: En systematisk litteraturstudie med en narrativ sammanvägning av resultatet gjordes. Tolv randomized controlled trials (RCT) valdes systematiskt ut att ingå i studien. Under analysprocessen framkom fem kategorier av olika interventioner för munvård. Kategorierna var klorhexidin, tandborstning, munskölj, carebundles samt övrigt. Resultat: I föreliggande studie visades en tendens att framför allt klorhexidin och tandborstning har signifikant effekt på att upprätthålla en god munhälsa hos intensivvårdspatienten. Rekommendation: Materialet är inte tillräckligt enhetligt för att dra några slutsatser. Mer forskning krävs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)