Sökning: "Matilda Heikkinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Heikkinen.

  1. 1. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
    Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER