Mobilshopping i praktiken: En jämförande studie mellan två länder med olika utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: I problembakgrunden redogörs för hur mobilshopping har kommit att bli en allt större del av människors vardag. Tidigare forskning på området har framförallt fokuserat på konsumenters acceptans av och motivation till mobilshopping, samt är av övervägande kvantitativ karaktär. Det finns dock kvalitativa studier på ämnet, där bland annat Fuentes och Svingstedt (2017) har undersökt mobilshopping ur ett praktikteoretiskt perspektiv. I deras studie belyses att ytterligare forskning på området behövs och då bland annat huruvida mobilshopping skiljer sig i praktiken mellan länder med olika utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur. Vi har därmed kunnat identifiera en kunskapslucka som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. Vårt syfte är att bidra till en ökad förståelse för hur mobilshopping sker i praktiken genom att identifiera likheter och skillnader i hur praktiken tar sig uttryck i två länder med olika utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur. Eftersom vi vill undersöka praktiken bakom mobilshopping har vi utgått från ett praktikteoretiskt perspektiv vid analys av det empiriska materialet. Genom att göra detta har vi kunnat få en djupare förståelse för vad det är som formar och driver mobilshopping. Det är framförallt det praktikteoretiska ramverket skapat av Shove, Pantzar och Watson (2012) som har legat till grund för vår analys. För insamlandet av det empiriska materialet har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. Genom en kvalitativ ansats kan vår studie bidra till en djupare förståelse för kunskapsområdet mobilshopping och dess bakomliggande praktik. Fokusgrupperna utfördes i Sverige och Kroatien, eftersom vi kunnat identifiera dessa som länder med hög respektive låg utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur. Vår primära slutsats är att mobilshoppingpraktiken skiljer sig mellan länder med hög respektive låg utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur. Vi har identifierat att mobilshopping i ett land med hög utvecklingsgrad av ICTinfrastruktur är en etablerad praktik, medan den i ett land med låg utvecklingsgrad av ICT-infrastruktur är en praktik i utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)