Grottolyckan i Thailand : en kvalitativ innehållsanalys utifrån rapporteringen om grottolyckan i Thailand

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Författare: Camilla Åkerlind och Nada Oda Titel: Grottolyckan i Thailand - En kvalitativ innehållsanalys av utifrån rapporteringen av grottolyckan i Thailand Författad i: Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, HT19. I denna uppsats ämnar vi att undersöka hur journalister konstruerar och rapporterar om händelser som sker runt om i världen utifrån medielogik. Vi har valt att fokusera på en specifik händelse vilket är grottolyckan som skedde i Thailand år 2018, där tolv pojkar och deras fotbollstränare satt fast i en grotta i arton dagar. Vi kommer att titta närmare på innehållet av två etablerade svenska nyhetstidningars sätt att rapportera om händelsen. Syftet är att att få svar på hur dessa två medieföretagen valt att rapportera om händelsen utifrån olika tekniker. Vi har utifrån en kvalitativ innehållsanalys analyserat vårt material utifrån teorier av forskaren Roger Silverstone samt Hernes medialiseringstekniker. Analysen kommer därför lyfta fram vilka dessa olika faktorer är och hur det används utifrån rapporteringen om händelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)