Motivationens förutsättningar och betydelse för lärare och elever - ur ett skolledarperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Anna Hulterström; [2015-05-22]

Nyckelord: Motivation; Lärande; Ledarskap och skolutveckling;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare resonerar kring vad som påverkar elevers och lärares motivation och om det finns några likheter mellan det som lärarna uttrycker betydelsefullt på elevnivå och lärarnivå. Arbetet försöker också söka svar på vad lärarna uttrycker att skolledare har för betydelse i sammanhanget och i så fall på vilka sätt ledaren har betydelse.Teori: Arbetet handlar om forskning med anknytning till begreppen motivation, lärande, ledarskap och skolutveckling. Olika ledarskapsteorier lyfts fram med fokus på kollegialt lärande och distribuerat ledarskap. Uppsatsen skriven ur ett school-improvement perspektiv. Metod: Studien är en ett kvalitativt arbete och bygger på fem halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer med totalt 20 lärare på olika enheter. Resultat: Lärarna som deltagit i fokusgruppsintervjuerna ger uttryck för att de till stor del tar elevernas motivation i beaktande när de planerar sin undervisning. Däremot verkar det som om man inte explicit diskuterar frågan i arbetsgrupperna. Lärarna uttrycker att det som elever behöver för att vara motiverade är sådana faktorer som också påverkar deras egen motivation. Lärarna beskriver att de själva och de undervisningsstrategier de valt har stor betydelse för elevernas motivation.Endast i en av intervjuerna är det en lärare som spontant lyfter att skolledaren har betydelse för lärarnas engagemang. På en direkt fråga om rektor har betydelse för deras motivation så varierar svaren och det är främst en grupp som uttrycker att rektor har betydelse när det gäller att bli inspirerad i pedagogiska processer. Studien visar på en utvecklingspotential när det gäller hur skolledare kan arbeta strategiskt och systematiskt med lärares motivation till sitt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)