Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. Syftet med studien avsåg att undersöka upplevelsen av livskvalité hos personer med IBS, utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en framtagen intervjuguide. Sammanlagt intervjuades sju kvinnor som var mellan 19 och 62 år gamla. Insamlad data analyserades genom tematisk analys. Efter analys framkom fyra teman, strategier, emotioner, diagnos och socialt stöd. Resultatet visade på att deltagarna upprättade strategier för att hantera sin IBS. En känsla av otillräcklighet skapades när deltagare kände att de inte kunde leva upp till rollen som mamma och vän på grund av sina symtom. För flera av deltagarna upplevdes en känsla av lättnad i samband med att de fick sin diagnos då de kunde utesluta att vara drabbad av en allvarlig sjukdom. Vidare framkom skillnader i upplevelsen från vården beroende på om deltagarna gått via privat sjukförsäkring eller inte. Sammantaget framkommer i resultatet att IBS påverkar livskvalitén hos de drabbade både fysisk, psykisk och socialt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)