Att inte räcka till : En litteraturstudie om sjuksköterskors omvårdnadsarbete på akutmottagningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Akutens unika miljö präglas av snabba beslut kring svårt sjuka och skadade patienter. Trots att det finns evidens att omvårdnad är bärande för patientsäkerheten hamnar det ändå ofta i skuggan av den medicinska behandlingen på akuten. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hur arbetsmiljöfaktorer kan påverka omvårdnaden på en akutmottagning. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats skapades. Datainsamlingen utgjordes av strukturerade sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. 16 empiriska kvalitativa artiklar granskades med hjälp av en granskningsmall för kvalitativ forskning. Därefter gjordes en tematisk kategorisering och analys av de 10 artiklar som framkom av datainsamlingen efter urval. Resultat: Två huvudteman och sex underkategorier framkom. Det första huvudtemat var: den fysiska arbetsmiljön med underkategorierna arbetsmiljön på akutmottagningen, när omvårdnaden brister och patientsäkerhetsarbetet. Det andra huvudtemat var: den organisatoriska & den sociala arbetsmiljön med underkategorierna äldre och anhöriga på akuten, bilden av sjuksköterskan och samverkan i team. Slutsats: Genomgående i resultatet finns bevis för att arbetsmiljön och brist på resurser leder till att omvårdnadsarbetet prioriteras bort. För att främja det viktiga omvårdnadsarbetet på akuten krävs förbättringar i sjuksköterskans arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)