Sökmotoroptimering : Kan enbart on page-metoder påverka en webbsidas synlighet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Författare: Nikolina Sjöberg; [2016]

Nyckelord: SEO; Sökmotoroptimering; On page; Google; PageRank; HTML;

Sammanfattning: Denna rapport är resultatet av ett tio veckors långt examensarbete med fokus på området sökmotoroptimering. Arbetet utgörs av en kombination av litteraturstudier och praktisk tillämpning. Syftet var att undersöka om det är möjligt att påverka en webbsidas ranking på Google positivt med enbart on page-metoder, det vill säga genom förändringar på den aktuella webbplatsen. Det praktiska arbetet har utförts på Rabble Communications AB, där fem av deras webbsidor utgör undersökningsobjekt. De teorier och riktlinjer som samlats in under litteraturstudien har applicerats på dessa sidor för att verifiera dess effektivitet samt för att se om det går att se resultat snabbare än vad tidigare forskning säger. Resultaten pekar på att det går att nå högre placeringar på Google genom enbart on page-metoder, dessutom inom tidsramen för detta examensarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)