Samarbete och motivation med klassiska och digitala musikinstrument Ett försök med komposition i en högstadieklass

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:I denna studie har vi försökt att jämföra digitalt musikskapande och musikskap-ande med klassiska musikinstrument på högstadiet med accent på samarbets-miljö, musikaliskt- och socialt samarbete från lärares och elevers perspektiv samt motivation för musicerande.Teori:I uppsatsen används sociokulturell teori (Dewey och Vygotskij). Vi har också anknutit till socialpsykologisk teori och ett medieekologiskt perspektiv. Enligt Vygodskijs teori, skapar människor ständigt genom den sociokulturella utveck-lingen olika slag av redskap och hjälpmedel som används dagligen. Både musik-instrument och digitala verktyg är sådana redskap/artefakter som borde hjälpa människor att uttrycka sig, kommunicera socialt och samarbeta.Metod:Resultat:Försöket som metodologi valdes för att det passar bäst till undersökningens syfte om samarbete. Datainsamlingsmetoder var observation och enkät. Urvalet gällde en klass i åk 8, där representerades elever från olika socialgrupper med olika bakgrund och modersmål.Huvudresultatet är att de klassiska instrumenten ökar samarbetet mellan eleverna och ger en bättre långtidsmotivation. Digitala verktyg är lättare att komma igång med och ger snabb motivation, men den ebbar lättare ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)