Sökning: "Irina Moshkova Paulsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irina Moshkova Paulsen.

  1. 1. Samarbete och motivation med klassiska och digitala musikinstrument Ett försök med komposition i en högstadieklass

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Irina Moshkova Paulsen; Natalia Sidorenko; [2018-08-25]
    Nyckelord :Klassiska musikinstrument; digitala musikinstrument; digitalisering; musikens sociala roll; samarbete; motivation; komposition;

    Sammanfattning : Syfte:I denna studie har vi försökt att jämföra digitalt musikskapande och musikskap-ande med klassiska musikinstrument på högstadiet med accent på samarbets-miljö, musikaliskt- och socialt samarbete från lärares och elevers perspektiv samt motivation för musicerande.Teori:I uppsatsen används sociokulturell teori (Dewey och Vygotskij). LÄS MER