Sökning: "komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet komposition.

  1. 1. Predicting Treatment Performance Using Ternary Plot : Macronutrients’ impact on biomass conversion efficiency

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Madeleine Gobl; [2022]
    Nyckelord :Black soldier fly; organic waste treatment; biomass conversion efficiency; treatment performance; macronutrients; ternary plot; organic waste; amerikansk vapensflugan; triangulär diagram; organiskt avfallsbehandling; organiskt avfall; behandlingseffektivitet; biomassomvandlings-effektivitet; makronäringsämnen;

    Sammanfattning : Black soldier fly larvae (BSFL) waste treatment is becoming a more sought-after organic waste treatment since it produces larvae for animal feed as well as fertilizer, the need for prediction and optimization of treatment performance increases. This study aims to predict biomass conversion efficiency (BCE) for waste going into treatment, using only the nutritional data from other studies as it could give a good performance estimation while using available data. LÄS MER

  2. 2. Molnen över Metapontion av Eyvind Johnson : - om att bearbeta och gestalta minnen -

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Anette Ask Johannesson; [2022]
    Nyckelord :Molnen över Metapontion; Eyvind Johnson; Paul Ricoeur; hermeneutik; fenomenologi; minnen; Minne historia glömska;

    Sammanfattning : Eyvind Johnson publicerade romanen Molnen över Metapontion 1957. Romanen är en komposition av sammanvävda berättelser, där minnen och erfarenheter från olika tider - Antiken och 1900-talet - försöker gestalta vad det innebär att vara människa. LÄS MER

  3. 3. Bedömning i musikskapande

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Maria Niklasson; [2022]
    Nyckelord :bedömning; musikskapande; komposition; musikpedagogik; innehållsanalys;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstår hur musiklärare bedömer elevers musikskapande och hur elevexempel tolkas och förstås utifrån nuvarande styrdokument. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes där musiklärare på högstadiet fick beskriva musikskapande och hur det bedöms i praktiken. LÄS MER

  4. 4. Från Syndafall till Himmelsfärd : En studie av Albertus Pictors bibliska kalkmålningar i det senmedeltida kyrkorummet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

    Författare :Antonia Jeuthe; [2022]
    Nyckelord :Middle Ages; Humanities and the Arts; Biblical frescoes; church room; Sacred space; Sweden; The Fall of Man; Ascension of Christ; Albertus Pictor; Kalkmålningar; Medeltiden; Kyrkmåleri; Historia; Svenskt muralmåleri; Humaniora och konst; Uppland; Täby kyrka; Syndafallet; Kristi himmelsfärd; Biblia Pauperum Predicatorum; Speculum Humanae Salvationis;

    Sammanfattning : Syftet för denna studie är att analysera Albertus Pictors kalkmålningar i det senmedeltida kyrkorummet för att se om motivens symboliska värde är avgörande för placering, komposition och vem som var menad att betrakta bilderna. Dessutom syftar studien till att undersöka vad som låg bakom utformandet av Albertus konstverk, för att på så sätt få en bättre förståelse för vad som gett upphov till hans muralmålningar samt vad som utmärker hans stil. LÄS MER

  5. 5. Konstnärligt svängrum – en skildring av skapandets förutsättningar i inzoomat och utzoomat perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Corinne Dominique; [2021-09-28]
    Nyckelord :kompositör och musiker; komposition och koreografi; allkonstverk; choreomusicology; musicking; kombinerade konstformer; skapandemetoder; konstmusik; populärmusik;

    Sammanfattning : Detta arbete syftar till att identifiera och diskutera förutsättningar för skapande med utgångspunkt i två perspektiv: ett konstnärligt samarbete inriktat mot komposition och koreografi, och ett större perspektiv på komponerande inom institutionella, kulturella och ideologiska narrativ. Det första, inzoomade perspektivet inbegriper frågor om samarbetet; hur konstformerna förhåller sig till varandra samt hur skapandets förutsättningar ser ut i processen. LÄS MER