Utvärdering av programvaror för automatisk 3D-modellering från terrestra laserdata i industrimiljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Patrik Murmester; Tobias Thor; [2012]

Nyckelord: Laserskanning; modellering;

Sammanfattning: Det är viktigt att fabriker och andra industrimiljöer är korrekt kartlagda, för att ha kontroll över positioner på maskiner och annan utrustning. Tredimensionella modeller ger enkel och tydlig information om en anläggnings uppbyggnad. Traditionella metoder som med måttband eller med totalstation går både relativt långsamt och det kan vara svårt att uppnå den precision som krävs. Terrester laserskanning (TLS) är en allt vanligare metod för att skapa 3D-modeller över industrimiljöer och tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren. Modelleringsprocessen börjar med segmentering, som är en klassificering av alla punkter i ett punktmoln. Därefter skapas 3D-modeller, som är en förenklad bild av verkligheten, genom olika metoder. Modellering är idag ett mycket tidskrävande arbete p.g.a. att mycket manuell tolkning krävs, processen behöver bli mer automatisk för att öka effektiviteten. Syftet med denna studie är att utvärdera programvaror för 3D-modellering baserad på data från TLS, med speciell inriktning på automatiska funktioner. Två programvaror har utvärderats: EdgeWise Plant 3.0 och AVEVA Laser Modeller med avseende på t.ex. kvalitet på modell, vilka objekt som kan modelleras, tidsåtgång och användarvänlighet. Även Cyclone 7.3 ingår i studien, som en representant för programvaror mest inriktade på manuell modellering. För utvärderingen användes punktmoln från ett stålverk, mestadels bestående av rör och rörböjar, men även med andra objekt vanligt förekommande i industrier. Utöver dessa skapades egna punktmoln, med olika punkttäthet, av ett antal cylinderformade objekt med kända diametermått. Resultaten visar att programvarorna är relativt olika, men alla fungerar bra till modellering av industrimiljöer. De har olika bra och dåliga sidor, och vilken programvara som lämpar sig bäst för modellering av industrimiljöer, beror på vilka behov som finns. Helt automatisk modellering av rörsystem har stor potential, och minskar tidsåtgången avsevärt. Dock måste tekniken utvecklas för att skapa den kvalitet på modellen som oftast krävs. Modellering med mer manuell bearbetning tar längre tid, men modellen får lägre osäkerhet och användaren har bättre kontroll över att resultatet blir tillfredsställande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)