Elevers konflikter på fritidshemmet : Åtta fritidslärares syn på konflikter, hur de arbetar konfliktförebyggande samt elevers delaktighet i arbetet med konflikthantering.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studien syftar till att nå kunskap om hur fritidslärare arbetar konfliktförebyggande på fritidshemmet och hur de arbetar med att lära elever att själva hantera konflikter. De forskningsfrågor som besvaras i studien är: Vilka metoder använder åtta fritidslärare i syfte att förebygga konflikter? Vilken typ av stöttning anser fritidslärarna att eleverna behöver för att hantera konflikter? Vilka metoder använder fritidslärarna för att lära eleverna att själva hantera konflikter? Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med åtta fritidslärare på sju olika fritidshem inom två kommuner. Studien visar att fritidshemmen arbetar konfliktförebyggande på olika sätt. Fritidslärarna nämner dock inga vedertagna metoder men däremot kan det som nämns i intervjuerna kopplas samman med befintliga metoder såsom medling och observation. Studien pekar också på att fritidslärarna anser att eleverna bör lära sig att själva hantera konflikter. Detta arbetar de med genom att diskutera och reflektera kring konflikter samt genom roll- och forumspel. När eleverna själva hanterar konflikter krävs det enligt fritidslärarna att det finns tillit elever och fritidslärare emellan, annars riskerar konflikterna att bli destruktiva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)