Återvinning av vatten : Möjligheter att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för g

Sammanfattning: I denna studie undersöktes vilka förutsättningar det finns för att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala, och utfördes på uppdrag av Uppsala Vatten. Förutsättningarna undersöktes genom en litteraturstudie där tillämpningsområden för renat avloppsvatten studerades. Information kring vilken vattenkvalitet och vattenvolym som krävs inom olika områden eftersöktes bland annat. Utöver detta undersöktes vilka olika reningsmetoder som i dagsläget används på Kungsängsverket i Uppsala och hur dessa fungerar, men även vilka metoder som använts på andra platser för att rena och återanvända avloppsvatten. En enkät utformades baserat på denna fakta, med syftet att efter utvärdering lägga grunden för en metod att använda vid utförlig inventering av förutsättningarna för användningen av renat avloppsvatten i Uppsala. Studiens resultat visar att det finns goda förutsättningar för att återanvända renat avloppsvatten, både tekniskt och juridiskt. I EU:s vattendirektiv finns tydliga påtryckningar för återanvändning av vatten för att uppnå en mer hållbar brukning av vattenresurser. Både i och utanför Europa återvinns idag renat avloppsvatten på flera håll. Inom EU finns juridiska kvalitetskrav enbart för tillämpningar inom jordbruk, men en generell bild över tekniska kvalitetskrav har kunnat ges även för tillämpningar inom industri och övriga verksamheter. Renat avloppsvatten från Kungsängsverket i Uppsala uppnår i dagsläget redan kvalitetskraven som ställs på vatten inom vissa användningsområden, till exempel brandförsvar och vissa delar av industrin. Om reningssteg installeras så att minimikrav för främst suspenderande halter och mikroorganismer uppfylls, kan kvalitetskrav för de flesta områden inom industri och jordbruk förväntas uppnås. Resultatet pekar även på att det i nuläget, med hänsyn till vattenförbrukning, finns störst behov och goda förutsättningar för återanvänding av avloppsvatten inom industrin. I takt med ett förändrat klimat kan behovet komma att växa även inom andra områden, så som bevattning inom jordbruket och av parker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)