CSR & Krishantering - Konsten att vara beredd för nya utmaningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: CSR & Krishantering – konsten att vara beredd för nya utmaningar Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Gejrot, Emelie Olivensjö & Rebecca Persson Handledare: Lars Carlman Fem nyckelord: CSR, krishantering, företagskultur, kärnvärden, kommunikation Syfte: Syftet är att se om ett företags CSR-arbete tillsammans med dess strategi för krishantering kan skapa bättre förutsättningar för att möta nya etiska kriser. Vi har i arbetet med dunskandalen och syftet med det är för att visa läsaren hur det kan se ut i praktiken. Metod: Empirisk data har samlats in via fallföretagens hemsidor, deras hållbarhetsredovisningar men även genom intervjuer. Vi har använt oss av ostandardiserade intervjuer där vi har kunnat välja både frågeformulering och ordningsföljd på frågorna. Fördelen med detta är att svaren kan bli mer uttömmande och djupare. Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen är uppbyggt kring tre huvudområden. Det första huvudområdet är CSR. Här presenteras Archie Carrolls (1991) välkända CSR-pyramid. Redogörelser för Burke och Logsdon Strategiska CSR (Burke & Logsdon i Crane et al 2008) samt Grayson och Hodges sju steg för hur CSR ska leda till Corporate Social Opportunity (2004) sker även i detta huvudområde. För att läsaren ska få en djupare förståelse för hur företag kan arbeta med CSR presenteras även Codes of Conduct, eftersom det är ett av de vanligaste verktygen som företag har anammat för att möta mål inom CSR (Crane et al 2008:432). Det andra huvudområdet är krishantering. Här presenters Skoglunds modell för att bygga beredskap (2002) samt både Skoglunds (2002) och Weiners (2006) syn på hur företag internt kan skapa förberedningsprocesser inför kriser. Det sista huvudområdet har vi valt att benämna företag ur ett internt perspektiv. Mänsklig kompetens, visioner, affärsidé och varumärke presenteras här främst utifrån Erikson (2007) och Sandberg och Targama (1998). Empiri: Uppsatsens empiri bygger på fallföretagen IKEA och Åhléns. Resultat: Vi har kommit fram till att det är det svårt att avgöra om CSR kan underlätta krishantering. Men vi tror att ett arbete med CSR kan förebygga och undvika kriser snarare än underlätta hanteringen av dem. CSR blir inte ett verktyg att skriva ned i en krisplan, men det blir tillsammans med effektiv krishantering något som gynnar företag och som minimerar risk för skandal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)