Konsulternas mångfald : Om organisationskonsulters mångfaldsbegrepp

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att analysera mångfaldskonsulters syn på mångfald och mångfaldsarbete utifrån nyinstitutionell teori och sociologen Lauren B. Edelmans begrepp om lagens ledarskapifiering. Uppsatsens analysdel är baserad på intervjuer med 14 mångfaldskonsulter. Analysen visar att mångfaldskonsulter använder ett "brett" begrepp om mångfald, som inkluderar både diskrimineringslagens kategorier och därtill ickerättsliga dimensioner som kompetens, färdigheter, arbetssätt och klädstil. Det breda mångfaldsbegreppet tillsammans med en betoning på organisationsnytta snarare än rättvisemotiv tolkas i denna uppsats som en ledarskapifiering av lagen – en tolkningsprocess varigenom diskrimineringslagen och dess rättviseprinciper retoriskt omgestaltas för att bättre överensstämma med arbetsgivarintressen. Ledarskapifieringen gör därtill mångfaldsbegreppet vagt, något som inte behöver försvåra utan tvärtom kan underlätta konsulternas arbete: en löst förpackad mångfaldsidé utvidgar tolkningsutrymmet för vad mångfaldsarbete kan vara, vilket i sin tur kan skapa en större marknad för mångfaldskonsulternas tjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)