Diabetespatienters upplevelser av att leva med fotsår : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Fotsår är en vanlig komplikation hos patienter med diabetes mellitus. Diabetiska fotsår leder till stort lidande, där patientens liv påverkas. Det finns en ökad risk för amputation som framtida utfall. Det krävs ett multidisciplinärt team inom sjukvården för att behandla dessa sår.   Syfte: Att beskriva hur personer med diabetes upplever att leva med diabetiska fotsår.  Metod: Litteraturstudie baserat på 12 kvalitativa originalartiklar. Sökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Kvalitetsgranskning har gjorts utifrån SBS´s mall för bedömning av studier med kvalitativ metod (SBU, 2020) och en manifest innehållsanalys har använts för resultatanalysen.  Resultat: Analysen resulterade i sju kategorier: Psykisk påverkan, lidande, funktion, sjukvård, arbete & ekonomi, framtid samt familj & vänner. Patienterna beskrev främst negativa upplevelser av att leva med fotsår där fysiska, sociala, socioekonomisk och psykologiska konsekvenser identifierades. Upplevelser som nedstämdhet, känslan av att vara en börda, minskad självständighet och rädsla för amputation uttrycktes. Slutsats: Fotsår bidrog till att patienterna upplevde både negativa och positiva upplevelser, känslor och erfarenheter. För att ge den bästa möjliga omvårdnad behöver sjuksköterskan se patienten i ett helhetsperspektiv för att kunna tillgodose alla aspekter av patienternas liv som påverkas fotsåret. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)