Sprida kunskap eller rädsla? - En kritisk diskursanalys med fokus på mottagartilltal och avsändarnärvaro i AIDS-delegationens massdistribuerade hushållsbroschyr våren 1987

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Författare: Åsa Nilsson; [2018-10-30]

Nyckelord: aids; deixis; diskursanalys; hiv; hälsokommunikation;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar en av de största informationskampanjerna som någonsin genomförts iSverige. Ankomsten av hiv och aids i Sverige i mitten av 1980-talet skapade ett upptrissatmedieklimat där sjukdomen beskrevs som en farsot som kunde drabba oss alla.Med hjälp av Lena Lind Palickis teori och metod för diskursanalys och deiktiska rum har enkritisk diskursanalys utförts på ett text- och bildmaterial bestående av en, under våren 1987,massdistribuerad informationsbroschyr där avsändaren var AIDS-delegationen. Tre frågorställdes till materialet: hur gestaltas och tilltalas mottagaren i broschyren, hur seravsändarens närvaro ut och vilken är delegationens bild av den normalföreställdamottagaren?Diskursanalys som teori och metod kräver en samhällelig kontext varför en historiskbakgrund till sjukdomen, en inblick i svenskt medieklimat under 1980-talet, kortarebeskrivningar av AIDS-delegationens bildande och valet av reklambyrå samt riktad kritikmot kampanjen ansågs relevant att inkludera i bakgrundskapitlet. Hälsokommunikation,reklamkampanjer, medborgaren som informationsbehandlare och myndighetersmottagaranpassning tas också kortfattat upp i teoriavsnittet.Resultaten visar att den normalföreställda mottagaren förutsätts vara frisk och tilltalas du,medan de tre främsta riskgrupperna omtalas. Avsändarens närvaro i texten varierar – iblandi form av ett vi och ibland är avsändaren osynlig. Bilderna som ackompanjerar texterna ibroschyren harmonierar inte med dem särskilt väl, utan illustrerar främst myndighetensnormalföreställda mottagare som en frisk, socialt välanpassad individ i ett heteronormativtsamhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)