Användning av ekonomistyrning vid implementering av hållbarhetsstrategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Ett särdrag som lyfts fram i hittillsvarande forskning,om relationen mellan ekonomistyrning och hållbarhet, är att den särskilt har fokus på hur företagbör utforma och använda ekonomistyrning för hållbarhet. Det är därför angeläget attstudera hur företag väljer att använda ekonomistyrning med fokus på hållbarhetsfrågor. Arjaliésoch Mundy (2013) har med en enkätstudie undersökt hur företag använder ekonomistyrningför att implementera hållbarhetsstrategier. Denna studie kommer att fördjupa Arjaliésoch Mundys (2013) studie genom att använda samma ramverk men med en annan metodmässigansats, i form av en intervjustudie. Mot denna bakgrund är studiens övergripandeforskningsfråga, följande:Hur används ekonomistyrning för att implementera hållbarhetsstrategier?Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka kunskap om ekonomistyrningen ochdess roll vid implementering av hållbarhetsstrategier i organisationer.Teoretisk referensram: Levers of Control utgör studiens ramverk och beskriver användningav ekonomistyrning utifrån fyra styrmekanismer. Studiens forskningsfråga studeras utifrånArjaliés och Mundys (2013) modell som konceptualiserar användning av ekonomistyrningmed fokus på tre faktorer – syfte, arbetssätt och styrmedel.Metod: En kvalitativ undersökningsmetod har används för datainsamlingen, där sju semistruktureradeintervjuer har genomförts.Resultat: Studiens empiriska material visar att alla företag använder en kombination av samtligastyrmekanismerna för att uppnå hållbarhetsambitionerna. Resultatet visar att användningav respektive styrmekanism skiljer sig åt i avseende till syfte vid hållbarhetsarbetet. Arbetssättetär knutet till syftet och varierar därför även mellan styrmekanismerna. Detsamma gäller förstyrmedel som används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)