Den formativa bedömningens uppbyggnad- en intervjustudie om lärares arbete med bedömning : En intervjustudie om lärares arbete med bedömning

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikTekniska högskolan

Sammanfattning:

Bedömning och uppföljning är en stor del av en lärares arbete. Det är viktigt att lärarens bedömning står på rättssäkra grunder samtidigt som den leder eleven mot nya och djupare kunskaper. I den här studien intervjuades gymnasielärare i matematik i avseende på att ta del av deras tankar och åsikter kring bedömningsarbetet. Syftet är att undersöka hur gymnasielärare i matematik i allmänhet ser på bedömning och i synnerhet på formativ bedömning. Nedan presenteras studiens frågeställningar som är uppbyggda utifrån att undersöka centrala delar som ingår i lärarens bedömningsarbete:

  • Hur presenterar läare läandemå fö eleverna?
  • Med vilka examinationsformer bedömer lärare elevers kunskap?
  • Hur säerstäler läare att de testar det som änas testas?
  • Påvilket sät ger läaren eleven åerkoppling?
  • Hur arbetar läare med att fåelever att hjäpa och bedöa varandra?
  • Hur motiverar lärare elever till att ta eget ansvar över sitt lärande?

Litteraturen som använts till bakgrunden har hittats genom Linköpingsuniversitets biblioteks söktjänst UNISEARCH, där ordsökningar ger resultat i både artikelform och bokform. För insamling av data användes kvalitativ intervju, där fem stycken gymnasielärare i matematik deltog. Av intervjuanalysen går det att urskilja olikheter när det gäller lärarnas syn och arbete med bedömning. De intervjuade lärarna har kommit olika långt med implementeringen av de delar som litteraturen anser bygger upp den formativa bedömningen. Lärarna påpekar själva att det finns stora motsättningar i skolan om hur bedömning och undervisning ska bedrivas. Samtidigt säger de att diskussionen med andra lärare är viktig för att deras undervisning och bedömning ska bli bättre och rättssäkrare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)