Läraren i media - diskursiva konstruktioner

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna examensuppsats avser undersöka hur läraren framställs och porträtteras i debattartiklar hämtade ur Sveriges två största dagstidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Med stöd av en diskursanalytisk teoretisk bakgrund och tematisk analys som metodologisk ingång syntetiseras och analyseras totalt 68 stycken texter skrivna under de senaste 365 dagarna. De frågeställningar som ligger till grund för studien belyser vilka olika typer av lärare som beskrivs inom detta material samt hur dessa beskrivningar kan förklaras och förstås. Vidare föreslås fyra teman i anslutning till analysen, dessa innefattar den kunskapsförmedlande-, den (o)utbildade-, den utarbetade- och den samhällsförändrande läraren. I analysen av dessa lärarframställningar synliggörs de motsättningar och diskursiva dragkamper vilka jag tycker mig kunna urskilja. Studien slår fast hur den (o)utbildade läraren tecknas upp med motsägelsefulla argument, och ofta av samma aktörer. Fler utbildade och behöriga lärare i skolan anses å ena sidan vara nyckeln för att höja kunskapsresultaten för att å andra sidan sedan porträtteras som någon som fått en undermålig utbildning samt är i behov av fortbildning. Flera binära motsättningar återfinns även i materialet vilka bl.a. synliggör hur en handledande lärare målas upp i konstrast mot en mer önskvärd och kunskapsförmedlande lärare. Ytterligare slutsatser belyser hur läraren av olika skäl sägs sakna rätt förutsättningar för att kunna bedriva sitt kunskapsförmedlade kärnuppdrag och tonen i de olika debatterna riktar i stort sätt ingen skuld, ansvar eller explicit kritik mot lärarkåren. Den kritik som dock går att tyda mot lärarkåren är således ofta underförstådd och kommer intressant nog oftare från fackliga företrädare och lärare själva än från de röster som inte representerar yrkeskåren. Denna studie kan bidra till att kasta ljus kring hur lärare framställts medialt under det gånga året i två specifika diskursiva praktiker. Förhoppningsvis kan den även leda till en ökad förståelse och en mer nyanserad bild i och med synliggörandet av hur diverse aktörer aktivt konstruerar olika bilder av verkligheten genom att positionera läraren ur önskvärda perspektiv via textuellt språklig handling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)