Kattrumpans undergång? : Bör begreppet gåva tolkas enhetligt i stämpelskattemässigt och inkomstskattemässigt hänseende?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

Sammanfattning: HD avgjorde år 2013 två mål som ändrade rättsläget för stämpelskatt på gåva av fast egendom. Innan HD:s avgöranden kunde fastigheter stämpelskattefritt överlåtas genom gåva till aktiebolag om ersättningen understeg 85 procent av fastighetens taxeringsvärde. Idag är dock utgångspunkten att fastighetsöverlåtelser till aktiebolag ska presumeras vara stämpelskattepliktiga tillskott istället för gåvor. HD:s ändring av rättsläget har lett till en oklarhet i hur liknande överlåtelser ska bedömas i inkomstskattemässigt hänseende. I uppsatsen utreds därför om begreppet gåva bör tolkas enhetligt eller om det finns anledning att göra skillnad mellan gåvoöverlåtelser i stämpelskattemässigt och inkomstskattemässigt hänseende. För att en gåva ska föreligga krävs alltid att tre allmänna gåvorekvisit är uppfyllda. Genom en utredning av praxis från HD och HFD fastställs i uppsatsen att gåvobegreppet inte kan anses enhetligt eftersom gåvorekvisiten tolkas olika civilrättsligt och skatterättsligt. Det finns därmed till viss del anledning att behandla gåvoöverlåtelser olika i olika hänseenden. Samtidigt visar uppsatsen att det måste beaktas att gåva i grunden är ett civilrättsligt begrepp. Att ledning hämtas från civilrätten vid tolkning av gåvorekvisiten i skatterättsliga sammanhang är därmed ofrånkomligt. Det kan därför inte dras någon klar slutsats om att rättsläget för inkomstskatt kommer att ändras. Vid fastighetsöverlåtelser till aktiebolag bör enligt vår åsikt en enhetlig tolkning av gåvobegreppet göras i inkomstskattemässigt och stämpelskattemässigt hänseende. En ändring av rättsläget för inkomstskatt är därför befogad. Om HFD ändrar rättsläget kommer möjligheten att nyttja överlåtelseformen kattrumpa att begränsas och fler överlåtelser kommer således att omfattas av inkomstskatt. I uppsatsen presenteras dock underprisöverlåtelser som en alternativ överlåtelseform.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)