Thèmes marqués en traduction. Une étude qualitative de l’emploi de thèmes marqués dans la traduction suédois-français et anglais-français

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: I denna studie jämförs användningen av markerade teman i franska originaltexter med översättningar från både svenska och franska utifrån ett systemiskt-funktionellt perspektiv. Genom att analysera temaanvändningen i anföranden från Europaparlamentet på franska, svenska och engelska, tillsammans med de franska översättningarna av de två sistnämnda, diskuteras huruvida de översatta texterna skiljer sig från originaltexterna. I vår diskussion har vi kunnat identifiera några systematiska tendenser som är gemensamma för de två språkparen (svenska-franska och engelska-franska),men våra iakttagelser tyder också på att det är de källspråksspecifika skillnaderna som är mest framträdande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)