Drag och motdrag - Strategisk interaktion i Afghanistan 2001-2007

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det amerikanska anfallet mot Afghanistan 2001 lyckades på relativt kort tid tvinga den rådande talibanregimen från makten. Sju år senare vållar en revitaliserad och svårdefinierad upprorsrörelse den afghanska regeringen betydande problem. Denna uppsats syftar till att belysa denna problematik ur ett strategiskt perspektiv. I uppsatsen analyseras den strategiska interaktion som präglat konflikten åren 2001-2007 utifrån Ivan Arreguin-Tofts teori om asymmetriska krig. Den tillhandahåller även en introduktion till den pågående diskussionen om upprorsrörelsens ursprung och attribut. En diskussion som präglas av betydande oenighet. Undersökningen finner att teorin om strategisk interaktion lämpar sig väl som förklaring till utgången av det inledande kriget 2001-2002, som präglades av en likartad strategisk interaktion, men att bilden därefter blir mer oklar och att teorins roll behöver ifrågasättas när den skall appliceras på pågående insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)