Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

Detta är en Master-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. Vid vägprojekt är masshanteringen en central del och står för ca 25% av den totala kostnaden vilket gör det till en attraktiv fråga att hantera i projektet och söka alternativa lösningar och optimeringar för att få ner kostnaden. Detta examensarbete har därför inriktats mot att undersöka hur digitala projektstyrningsverktyg kan bidra med att minska kostnader och risker för entreprenörer vid schakt & fyllnadsarbeten i vägprojekt. Detta genom att införa verktyg som massoptimering baserad på linjär programmering samt tidlägesplanering i vägprojekt. För att undersöka detta har tre forskningsfrågor tagits fram   FF 1: Vilka metoder finns tillgängliga för att produktionsplanera vägprojekt och hur kan de implementeras? FF 2: Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska kostnaderna för entreprenören? FF 3: Hur kan digital massoptimering och tidlägesplanering minska riskerna för entreprenören?   För att besvara forskningsfrågorna har en litteraturstudie inom massoptimering och tidlägesplanering samt en fallstudie av ett vägprojekt i Segersta som består av en 850 meter lång ny vägsträcka samt en vägport under befintlig järnväg genomförts. Fallstudien har huvudsakligen gjorts med hjälp av dataprogrammet Dynaroad och består av tre huvudsakliga delar vilka är datainsamling, en Dynaroad-modell baserad på den ursprungliga tidplan som gjordes inför projektet samt en optimerad modell som sedan jämförs mot anbudskalkylen och den ursprungliga tidplanen.   Resultaten från fallstudien påvisar att förbättringspotential finns på en mängd punkter såsom Tidsplanering, Resursplanering, Massoptimering samt granskning av anbudskalkyl inför produktionsstart.     Fallstudien visar att kostnaden för dumprar i projektet kan minskas med ca 20% jämfört med anbudskalkylen. Kostnaden för produktionsresurser, som exempelvis grävmaskiner och vältar, kan minskas med 30% jämfört med vad den ursprungliga tidplanen hade kostat vilket motsvarar en total besparing på 12% sett till schakt & fyll-aktiviteterna i projektet. Med dagens mjukvara blir det möjligt för entreprenörer att på ett enklare sätt implementera metoder som Line of Balance & Massoptimeringar och på så vis förbättra sin produktionsplanering på ett betydligt enklare sätt än vad som varit möjligt tidigare. Genom att modellera upp en tidplan med verktyg som Line of Balance kan entreprenören snabbt se förbättringsområden såsom produktionskrockar och aktiviteter som kan behöva fler eller färre resurser. Detta ger entreprenören en större kontroll över utförandet vilket kan bidra till att produktionen håller den budget som är uppsatt i anbudskalkylen. Kombinerat med en massoptimering levererar det två starka verktyg för att förbättra dagens produktionsplanering som bör ha en central roll i framtida vägprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)