Sökning: "produktionsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet produktionsplanering.

 1. 1. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ellen Bergvall; [2020]
  Nyckelord :årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Sammanfattning : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. LÄS MER

 2. 2. Körplanering i komplexa miljöer, hur kan det hanteras? : En fallstudie om körplanering på AMB industri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tina Bloom; Alen Posko; [2020]
  Nyckelord :Körplanering; tillverkning; komplexa miljöer; begränsningar; slöserier; kapacitetsplanering; AMB Industri AB;

  Sammanfattning : Titel: Körplanering i komplexa miljöer, hur kan det hanteras? - En fallstudie om körplanering på AMB Industri. Bakgrund: Tillverkande företag har genom alla tider sökt nya sätt att öka sin konkurrenskraft. Ett av dessa verktyg är förbättringar i utnyttjandet av de interna resurserna, varav en del är produktionsplanering. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av skillnader mellan planerad och verklig produktionstid : – En fallstudie hos AQ Group i Pålsboda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Adrian Hamryni; Dahir Mohamed Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; 5S; cycle time; cycle time variance; production planning; production time variability; production time estimation; production planning; setup time;

  Sammanfattning : På senaste tiden har leveransprecision blivit allt viktigare eftersom kunder idag kännetecknas av att vara mer tidskänsliga och ständigt söker efter produkter som är specifikt anpassade till kunden. Tid har därmed betraktats som ett kriterium för konkurrens och är betydande för företag att kunna konkurrera på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Produktionsplanering vid förändring av en del i en produktionslina : En fallstudie i en säsongsbaserad tillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Amanda Andersson; Lakhsmi Kjellström; [2020]
  Nyckelord :Lean production; Production planning; Value stream mapping; Heijunka; Modelling; Lean produktion; Produktionsplanering; Värdeflödeskarta; Heijunka; Modellering;

  Sammanfattning : En säsongsbaserad tillverkning kan innebära svårigheter för företag att möta kundefterfrågan och hålla lagernivåerna nere. En strategi för att möta en varierande efterfrågan är automatisering, vilket kan leda till en högre produktivitet och kapacitet, samtidigt som det kan begränsa flexibiliteten. LÄS MER

 5. 5. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Kristin Olovsson; [2020]
  Nyckelord :ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Sammanfattning : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. LÄS MER