Kvinnors upplevelser av att ha genomgått hysterektomi : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Var tionde kvinna i Sverige har genomgått en hysterektomi, och globalt är siffran ännu högre. Det är en stor förändring som påverkar kvinnor på flera olika sätt. En individanpassad vård med adekvat information och goda vårdrelationer kan ha betydelse för kvinnors upplevelse av att genomgå en hysterektomi. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått en hysterektomi. Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar analyserades utifrån Fribergs metod för att identifiera likheter, så att olika teman som rör kvinnors upplevelser kunde identifieras. Artiklarna hämtades från databaserna CINAHL Complete och PubMed. De var kvalitativa och kvantitativa och författade mellan åren 1999–2019. Resultat: Resultatet visade att kvinnor som har genomgått en hysterektomi beskriver många liknande upplevelser. Bland dessa upplevelser kunde sex olika teman identifieras: Ny kropp – nytt liv, Förändrad identitet, Sexualitet och fertilitet, Stigma och stöd, Behov av information samt Vårdrelationens betydelse. En stor del av resultatet innefattar tankar och känslor som rör förändringar i kroppsuppfattning, självbild och livskvalitet efter en hysterektomi. Diskussion: Valda fynd diskuterades med hjälp av Callista Roys omvårdnadsteori, övrig relevant forskning, annan litteratur samt författarnas egna reflektioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)