50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. Samtidigt har ett sambandmellan omsättningstillväxt och kapitaltillväxt uppdagats, vilket innebär att företagen måsteinvestera i tillgångar i takt med att de växer. Under de senaste decennierna, i takt med attvärlden förvandlats till ett kunskapssamhälle, har en särskild form av tillgång blivit all viktigareför företagens konkurrens och tillväxtförmåga, nämligen immateriella tillgångar. Med ovanfaktorer i beaktande hur har då företagen vuxit och hur har deras tillgångs- och kapitalstrukturutvecklats under de senaste 50 åren? Hur bidrar de immateriella tillgångarna till företagenstillväxt och räntabilitet?Syfte: Studien har för avsikt att bistå som underlag för beslutsfattande genom att redogöra förolika samband mellan företags innehav av immateriella tillgångar och deras effekt på tillväxtoch räntabilitet. Genom uppsatsen vill vi även utreda huruvida tillgångsstrukturen hos företagoch utvecklingen fram till idag på något sätt är branschberoende. Därmed kommer vi studeraom det förekommer några speciella mönster angående både finansiering och investeringar inomdessa, med fokus på investeringar i immateriella tillgångar.Avgränsningar: Uppsatsen grundar sig på redovisningsdata hämtad från åren 1969–2019, därföljande mått undersökts: totala tillgångar, immateriella tillgångar, finansiella skulder, egetkapital, omsättning, EBIT och årets resultat. Företagen som ingår i studien är samtliga noteradeamerikanska företag i börserna NYSE, AMEX, TSX, NYSE/Arca och Nasdaq inom ramen fördatabasen WRDS.Metod: Urvalet om 34 492 amerikanska företag har delats in i 10 branscher. Dessa har däreftergenomgått en statistisk bearbetning där regressionsanalyser har utförts för samtliga företag,men även de branschindelade grupperna. Olika metoder har sedan genomförts i syfte attbesvara de rådande frågeställningarna med rätt information genom passande tillvägagångssätt.Uppsatsens empiri har därefter analyserats och utifrån det har slutsatser kunnat dras.Resultat och slutsatser: Investeringar i FoU samt marknadsföring relativt till företagensomsättning har ökat under de senaste 50 åren. Andelen immateriella tillgångar har också ökatoch i vissa branscher utgör de över 50 % av den totala tillgångsmassan. Dessa investeringarhar till viss del finansierats med lånat kapital vilket har lett till en lägre soliditet. Det framkomatt immateriella tillgångar har mer positiv inverkan på företagens omsättningstillväxt än påräntabiliteten. Marknadsföring uppvisade kortsiktiga effekter, medan FoU är av mer långsiktigkaraktär. Egenupparbetade immateriella tillgångar visar sig även vara av bättre kvalité änförvärvade sådana, vilket kan knytas till deras abstrakta natur och svårigheter vid värdering.Vidare fann studien att det finns starka samband mellan kapitaltillväxt och omsättningstillväxtvilket stödjer Bertmar och Molins (1977) slutsats. Detta samband varierar dock mellanbranscher där vissa har ett allt större behov av kapital i takt med att omsättningen växer jämförtmed andra. Studien fann även att det inte finns några samband mellan kapitaltillväxt ochräntabilitet, men att de däremot föreligger ett sådant mellan omsättningstillväxt och räntabilitet.Förslag till fortsatt forskning: En fördjupad studie i detta område som analyserar effekten avolika typer av immateriella tillgångar på tillväxt och räntabilitet, eftersom denna uppsats endastredogjort för sambanden på ett bredare plan. Ger till exempel patent, varumärken ochkoncessioner olika effekt? Finns det vidare någon samverkan mellan investeringar i FoU och imarknadsföring och vilket är det mest effektiva sättet att kombinera dessa? Vi föreslår även enmotsvarande studie som utreder om det föreligger geografiska skillnader i sambanden sombeskrivits i denna uppsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)