Ostracism och aggressivitet : – En litteraturstudie om exkludering och dess effekter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Den här studien behandlar fenomenet ostracism/exkludering och dess konsekvenser. Studiens centrala syfte var att undersöka om det finns någon koppling mellan ostracism och aggressivt beteende, och hur kopplingen mellan exkluderade personer och deras aggressiva beteende i så fall kan förklaras. Studien är en litteraturstudie och utgår enbart ifrån artiklar som är hämtade inom det socialpsykologiska forskningsfältet. Den insamlingsmetod som har använts är inspirerad av ett systematiskt tillvägagångssätt. Artiklarnas påvisade samband mellan ostracism och aggressivt beteende har tolkats utifrån ett antal teoretiska begrepp och förklaringsmodeller som exempelvis: frustration, kontroll, hämnd, samt behov-hot modellen. Studiens resultat visar att det finns en stark koppling mellan ostracism/exkludering och aggressivitet, och att aggressivitet manifesteras olika beroende på sammanhanget. Resultatet visade att antisocialt beteende i form av aggressivitet var ett sätt att skaffa fördelar, exempelvis genom att ta kontroll över andra, få ur sig frustration etc. Det visade sig också att kontrollfaktorn var en faktor som var återkommande och viktig. Att inte ha någon makt eller kontroll att förändra negativa skeenden eller hur andra människor agerar verkar vara en starkt bidragande faktor till aggressivitet. Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna visa på komplexiteten i fenomenet ostracism och att den ska kunna användas i det sociala arbetet för att bättre kunna förstå orsakerna till beteendet hos exkluderade individer i olika sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)