Följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården och hur egenkontroll påverkar följsamheten

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

Författare: Charlotta Kamaterou; [2021-11-22]

Nyckelord: Hygienrutiner; Djursjukvården;

Sammanfattning: Introduktion: Förebyggande arbete för att begränsa smittspridning inom djursjukvården är viktigt ur flera aspekter, inte minst för att motverka uppkomst av antibiotikaresistens. Basala hygienrutiner som handhygien är grundläggande i detta arbete, men kunskapen om följsamhet och faktorer som påverkar följsamheten inom djursjukvården är begränsad p.g.a. otillräckligt vetenskapligt underlag. Syfte: Undersöka hur följsamheten till basala hygienrutiner påverkas av om och hur egenkontroll avseende basala hygienrutiner utförs, samt undersöka om det finns skillnader i följsamhet mellan bl.a. yrkeskategorier. Material och metoder: Veterinärkliniker med smådjurs- och/eller hästsjukvård utförde själva observationer av personalens följsamhet till basala hygienrutiner samt besvarade en enkät med frågor om främst egenkontroll.Resultat: Det var endast två kliniker som deltog i studien. Den insamlade datamängden blev därför begränsad. Den genomsnittliga följsamheten till samtliga observerade variabler var 79 % (95 % CI 72-85). De variabler som de observerade hade lägst följsamhet till var handhygien före och efter patientkontakt. Av de 19 observerade var det 5 som utförde korrekt handhygien före och 3 som utförde korrekt handhygien efter patientnära arbete. Den begränsade datamängden medförde att få gruppjämförelser kunde ske. Vid jämförelse av följsamhet mellan legitimerade veterinärer och djurvårdare påvisades ingen signifikant skillnad (p=0,42).Konklusion: I studien var följsamheten till handhygienrutiner låg. Det fanns inga signifikanta skillnader i följsamhet mellan olika yrkeskategorier. Den begränsade datamängden medförde att studien inte kunde utvärdera hur egenkontroll påverkar följsamhet till basala hygienrutiner. Betydelse: Studien indikerar att det är en utmaning att rekrytera deltagare till den här typen av studie och att det kan finnas behov av ett mer engagerande rekryteringssätt än att enbart distribuera en inbjudan med instruktioner. Den låga följsamheten till handhygien i studien indikerar behov av ökat fokus på vårdhygien inom djursjukvården och behov av fler studier för att öka kunskapen om faktorer som påverkar följsamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)