Sökning: "Charlotta Kamaterou"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Kamaterou.

  1. 1. Följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården och hur egenkontroll påverkar följsamheten

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

    Författare :Charlotta Kamaterou; [2021-11-22]
    Nyckelord :Hygienrutiner; Djursjukvården;

    Sammanfattning : Introduktion: Förebyggande arbete för att begränsa smittspridning inom djursjukvården är viktigt ur flera aspekter, inte minst för att motverka uppkomst av antibiotikaresistens. Basala hygienrutiner som handhygien är grundläggande i detta arbete, men kunskapen om följsamhet och faktorer som påverkar följsamheten inom djursjukvården är begränsad p. LÄS MER