Existerar finkulturella och populärkulturella medarbetare? : En kvalitativ studie om medarbetares bakgrund och museums organisationsidentitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att studera relevansen av Pierre Bourdieus teorier idag genom att undersöka om bakgrunden hos individer påverkar vem som arbetar på ett fint – gentemot ett populärkulturellt museum och om denna distinktion uttrycker sig i museernas organisationsidentiteter. För att samla in empiriskt material genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med personer på ledande positioner från Nationalmuseum och ABBA the museum. Även analys av arbetsannonser utfördes för att nå vilka egenskaper som eftersöks på vardera museum. Utfallet av studien visar att det finns tendenser av det finkulturella på Nationalmuseum och av det populärkulturella på ABBA the museum som vi kan knyta till de intervjuade personernas bakgrund. I ett fall av de fyra intervjuade stämde inte Bourdieus teorier helt, vilket gör att teorierna i det anseendet kan ifrågasättas. Distinktionen återfanns även i arbetsannonserna. Dessa tendenser mot det fin- och populärkulturella lyser delvis igenom i organisationsidentiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)