Influencers – din tysta röst

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Influencer - din tysta röst. Hur influencers påverkar din köpprocess. Universitet och kurs: Service Management Retail vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. KSMK65 VT 2018. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Författare: Jakob Berglund och Dennis Sahlström Handledare: Mia Larson Problemområde: Digitaliseringen har bidragit till ett avancerat kommunikationssamhälle där influencers idag utgör en stor del av de digitalt inföddas vardag. I samband med sociala mediers framväxt har det uppkommit nya marknadsföringsmetoder där influencer marketing fått en central roll. Tidigare forskning har påvisat att influencer marketing möjliggör en stor viral spridning men har mestadels utgått från ett företagsperspektiv. Den kvalitativa forskningen gällande hur influencers påverkar konsumentens köpprocess kan anses begränsad eftersom tidigare studier mestadels utgått från en kvantitativ metod. Vilken påverkan influencers egentligen har på konsumentens köpprocess är dock ovisst. Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur de digitalt inföddas köpprocess kan påverkas av influencers vid ett klädesinköp. Vidare kommer inspirationens betydelse i köpprocessen att utforskas. Frågeställningar: Hur kan de digitalt inföddas köpprocess förstås och beskrivas utifrån influencers påverkan vid ett klädesinköp? Vilken roll och betydelse har inspiration i de digitalt inföddas i köpprocess? Urval: Urvalet består av kvinnliga studenter inom den digitalt infödda generationen. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats där det empiriska materialet utgörs av en fokusgrupp bestående av sju deltagare samt sex djupintervjuer och ett experiment. Empirin och teorin utgör underlag för vidare analys och slutsatser. Teori: Digital marknadsföring, sociala medier, influencers, influencers marketing, samskapande processer, word-of-mouth samt köpprocessen. Slutsatser: Det framkom att influencers påverkade den digitalt inföddas köpprocess men i vilken grad påverkan utspelades var desto mer komplex. Det steg som synliggjorde influencers påverkan allra mest var informationssökningssteget. En mer passande benämning kan istället vara inspirationssökning då det framkom att inspiration var som mest märkbart i det här steget. Inspiration genomsyrande dock mer eller mindre hela köpprocessen och kunde vid ett billigare klädesköp medföra en kortare och linjär köpprocess. Ett dyrare klädesköp resulterade däremot i en längre och iterativ process. Inspirationen förekom regelbundet i köpprocessen och influencers kan förutom att inspirera till ett behov, även agera trendsättare, rådgivare eller vågmästare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)