Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade.    Metoden som vi använde var kvalitativ metod och vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Det var sju arbetsförmedlare som deltog i studien och vi genomförde två fysiska intervjuer och fem telefonintervjuer.    Det huvudsakliga resultatet i studien är att de flesta av våra respondenter känner av både stress och anställningsotrygghet, framför allt i förhållande till att politiska beslut kan förändra både anställning samt arbetsuppgifter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)