Sjuksköterskans möjligheter att främja barns delaktighet i vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: I och med antagandet av Barnkonventionen 1989 och sedermera övrig lagstiftning och rekommendationer har synen på barn ändrats. Barn anses idag vara kompetenta individer vilka har rätt att ta del av information som rör dem samt göra sina röster hörda, och deras åsikter ska tas i beaktning. Barns delaktighet i sin vård har belysts i flera artiklar genom åren i vilka det visat sig ha en positiv inverkan på barn och vården av dem då de känt sig inkluderade i beslutsfattandet. Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor kan arbeta för att öka barns delaktighet i sin vård i sjukhusmiljö. Metod: Litteraturöverskt Resultat: Sammanställningen av resultatet resulterade i tre kategorier; kommunikation med barn, barns beslutsfattande och organisatoriska faktorer, med vardera tre underkategorier. Resultatet visade på fördelar med att inkludera barn i beslutsfattandet gällande deras egen vård i sjukhusmiljö. Anpassad kommunikation och information visade sig vara bra sätt att inkludera barn. Barn som kände sig inkluderade och bjöds in i planeringen av vården var ofta aktiva i beslutsfattandet. Det framkom även att barn inte alltid vill vara aktiva beslutsfattare och att vårdpersonalen måste göra en bedömning inför varje unik interaktion. Något som efterlystes var framtagandet av riktlinjer och utvärderingsinstrument. Slutsats: Sjuksköterskan har i sitt arbete möjlighet att påverka och aktivt arbeta för att främja att barn inkluderas i sin vård och görs delaktiga i de beslut som tas på en för dem lämplig nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)