Ledarskapets makt och anställdas commitment : - En fallstudie om maktens influens på upplevt commitment i en konsultverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Makt samt organisatoriskt commitment är två väsentliga begrepp gällande ett företags ledarskap och deras anställda. Ledarskapets kärna utgörs av den influens ledargestalten har över sina underordnade och begreppet makt ska för ledaren fungera som ett drivmedel gällande hens influens. Det gäller således för ledargestalter att tillämpa makten i syfte att influera sina anställda mot organisationens uppsatta mål. För att lyckas få de anställda att sträva efter samma mål som organisationen satt upp samtidigt som de ska arbeta för att få kompetent arbetskraft att stanna krävs det av ledaren att hen kan främja organisatoriskt commitment bland de anställda. Syftet med studien är därmed att utifrån positioneringsmakt och kunskapsmakt analysera hur ledare för ett konsultföretag skapar affektivt, kalkylerande och eller normativt commitment hos sina anställda.

Då studien avser att inge en djup och grundlig förståelse gällande dess syfte tillämpas en fallstudiedesign med en kvalitativ forskningsstrategi samt en deduktiv ansats. Vidare ämnar studien undersöka ett specifikt fallföretag utifrån vilket studiens primärdata samlats in via tio intervjuer. Intervjuerna har fördelats på åtta av Crabats anställda konsulter, företagets VD samt företagets ägare. För att på ett djupare plan kunna presentera studiens problematisering har en teoretisk referensram utformats vilken behandlar studiens huvudbegrepp samt beskriver övriga relevanta begrepp inom ämnet.

Det går inte genom studiens slutsatser att urskiljer vilken form av maktbas som främjar vilket commitment i fallföretaget. Dock går det att konstatera att fallföretaget tillämpar två maktbaser, kunskapsmakt samt positioneringsmakt, vilka i valt fallföretag sammantaget gynnar tre former av commitment, affektivt, normativt samt kalkylerande commitment. Då fallföretaget utgörs av majoriteten män hade det varit intressant om vidare forskning undersökte om ovannämnda maktbaser främjar andra former av commitment i en konsultverksamhet med en majoritet kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)