Sökning: "Normativt commitment"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Normativt commitment.

 1. 1. Vad har ålder med organisationsengagemang att göra? : En kvantitativ studie om ålderns eventuella påverkan på organisationsengagemang hos tjänstemän.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Lidåker; Cornelia Moberg; [2018]
  Nyckelord :Organisationsengagemang; affektivt engagemang; normativt engagemang; fortsatt engagemang; ålder; arbetspsykologi; organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Effekterna av organisationsengagemang kan vara avgörande för organisationers överlevnad i nutidens globala konkurrens. Tidigare forskning har visat motstridiga resultat gällande ålders påverkan på organisationsengagemang. LÄS MER

 2. 2. Bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö - en studie om bemanningsanställdas organisatoriska commitment gentemot sitt bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellinor Landersten; Rebecca Nordh; [2016]
  Nyckelord :bemanningsföretag; organisatoriskt commitment; flexibel arbetsmiljö; inflytande; förutsägbarhet; social interaktion staffing industry; organizational commitment; flexible work environment; influence; predictability; social interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett antal psykosociala dimensioner i bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö var relaterade till och predicerade de tre komponenterna av organisatoriskt commitment; affektivt, normativt och upprätthållande. En internetbaserad enkät användes och besvarades av 65 bemanningsanställda. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets makt och anställdas commitment : - En fallstudie om maktens influens på upplevt commitment i en konsultverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Corine Valentin; Emma Högberg; [2015]
  Nyckelord :Powerbases; Three component model; Organisational commitment; Affective commitment; Calculating commitment; Normative commitment; Expert power; Legitimate power; Consult; Leadership; Influence; Organisatoriskt commitment; Affektivt commitment; Normativt commitment; Kalkylerande commitment; Konsultverksamhet; Makt; Positioneringsmakt; Kunskapsmakt; Trivsel; Ledarskap; Inflytande.;

  Sammanfattning : Makt samt organisatoriskt commitment är två väsentliga begrepp gällande ett företags ledarskap och deras anställda. Ledarskapets kärna utgörs av den influens ledargestalten har över sina underordnade och begreppet makt ska för ledaren fungera som ett drivmedel gällande hens influens. LÄS MER

 4. 4. Vilja till samarbete och inre motivation: en studie av organisatoriskt engagemang hos ideellt aktiva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Frida Malmgren; Magnus Oscarsson; [2012]
  Nyckelord :Organisatoriskt engagemang; samarbete; Social value orientation; Ärlighet-Ödmjukhet; Inre motivation; ideellt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was first to examine whether personality variables, which in previous research have been found to predict behaviour in social dilemmas, also were related to Organizational commintment. Second, the study aimed to explore what lies behind a willingness to volunteer in a non-profit organization in terms of motivation and personality. LÄS MER