Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. Denna studie undersöker därför anledningar till att företag genomför organisationsförändringar, delvis i syftet att undersöka bakomliggande faktorer men också för att öka förståelsen för varför organisationerförändringar sker. Studien syftar även till att öka förståelsen för hur företag i praktiken kan genomföra organisationsförändringar och huruvida organisationsförändringar gällande chefsstrukturen kan påverka företag. Detta för att möjliggöra en ökad förståelse för hur organisationsförändringar i den formella strukturen kan påverka företag. För att studera detta har en fallstudie genomförts tillsammans med ett privat företag som i studien kallas för“Sjukhuset”. Organisationsförändringar har undersökts utifrån ledningens och chefernas perspektiv gällande den förändring som Sjukhuset genomgår gällande deras chefsstruktur. Det studien kom fram till är att externa påtryckningar och interna drivkrafter till att vilja förändras och förbättras är en förenklad bild av anledningen till varför organisationsförändringar genomförs - det kan istället handla om en vilja att ändra i den formella strukturen för att avlägsna vissa personer från en chefsposition. En ytterligare aspekt som framkom var att genomförandet av en organisationsförändring kräver tydlig kommunikation genom hela processen. För att lyckas med organisationsförändringen och genomförandet av den krävs det även att målet och syftet är tydlig och konkret, precis som kommunikationen kring det. Brister detta skapar det oro och rädsla för medarbetare då de är ovissa om vad framtiden inom företaget kommer att innebära. Vid förändring av befattningar, och med ett nyskapat delat ledarskap inom företaget, finns risken att konkurrens skapas mellan cheferna men även desorganisation gällande vem som är chef.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)