Bilderbokens roll i EFL-klassrummet - grundskolans årskurs 1-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Målet med studien var att försöka ta reda på vilken roll bilderboken har i EFL klassrummet, i den svenska grundskolans årkurs 1-3, och hur de medverkande lärarna definierar bilderböcker. Tidigare forskning visar att användandet av bilderböcker i EFL klassrummet bidrar med flera fördelar för elever, bland annat utveckling av literacy. Den tidigare forskningen visar också att lärare bör ha i åtanke och undersöka att bilderböcker de väljer att använda ger en rättvis bild av engelsktalande områdens kultur, innan de påbörjar arbetet med bilderböcker.  Genom analys av kvalitativa intervjuer visar resultatet av denna studie att flera av de medverkande lärarna ser att det finns en tidsbrist i engelskundervisningen, vilken bidrar till att de väljer att inte använda bilderböcker. En stor fördel som de deltagande lärarna ser med bilderböcker är just bilderna, i form av bildstöd, som flera av dem nämner som fördelaktiga vid inlärning av ett nytt språk. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)