Samverkan i förskolan : Utvecklingspunkter för att höja kvalitén

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka vilka utvecklingspunkter det finns för att höja kvalitén på samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare. Vår nyfikenhet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning då förskollärare uttryckt svårigheter kring samverkan. I tidigare forskning framkom det att samverkan är ett relativt obeforskat område och ofta inte är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, trots att samverkan mellan förskola och hem har betydelse för barns utveckling och lärande. Vi valde att utgå från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori då den innefattar olika dimensioner som kan påverka samverkan. Vi valde en kvantitativ forskningsansats och enkät som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att en utmaning för samverkan var att förskollärare och vårdnadshavare intar olika perspektiv. Förskollärarna upplevde även att vårdnadshavarnas tidsbrist, okunskap, ointresse samt bristande språkkunskaper i svenska var utmaningar. Studiens slutsats blev att förskollärarna motsäger sig själva i vad de gör, vad de anser är utmaningar och deras förslag på utveckling för samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)