FÖRSTELÄRARES MENINGSSKAPANDE I SITT UPPDRAG En fallstudie om att leda kollegialt lärande

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att utveckla kunskap om förstelärares förståelse av sitt uppdrag som ledare för kollegialt lärande genom att belysa hur förstelärare tolkar begreppet kollegialt lärande, hur förstelärare skapar mening i sitt uppdrag samt hur förstelärare bidrar till meningsskapande i kollegiala lärprocesser. Teori: Ett hermeneutiskt vetenskapsfilosofiskt perspektiv utgör teoretisk ansats för studien. Forskningsansatsen har varit abduktiv. Som teoretiskt ramverk för analys av data används Weicks teorier om meningsskapande inklusive begreppet förändringspoet (change poet). Simon och Ruijters kategorisering av individuellt och kollektivt lärande används också som analysverktyg. Metod: Studien har en kvalitativ forskningsdesign. Fallstudie används som forskningsstrategi. Semistrukturerade intervjuer används för insamling av empiri. Resultat: Studien visar hur olika tolkningar av begreppet kollegialt lärande påverkar förstelärares meningsskapande om hur kollegialt lärande kan ledas. Det visar också att kollegialt lärande främst tolkas som en process medan ett gemensamt kunskapande inte i så stor utsträckning fokuseras. Studiens resultat berikar även tidigare forskning genom att synliggöra hur förstelärare skapar mening i sitt uppdrag men även hur reduceringar kring roll och uppdrag begränsar bilden av vad en förstelärare skulle kunna vara för något. I studien syns också hur förstelärare i sitt uppdrag tar rollen som förändringspoeter och därmed blir betydelsefulla som meningsskapare i kollegiala lärprocesser tillsammans med kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)