Hot mot och skydd av Intellectual Property i Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Korruptionen i Kina beror på flera olika faktorer där de huvudsakliga är ekonomiska, kulturella och kontrollmässiga. Det finns klara korrelationer mellan att Kina är ett relativt fattigt land och det faktum att där finns en utbredd korruption, något som däremot inte är exklusivt för Kina. Något som dock är mer unikt för Kina, och som vi också funnit påverkar korruptionen, är det kulturella fenomenet guanxi som verkar i gränslandet mellan det lagliga och det vi anser korrupt. Den utbredda korruptionen i landet urholkar också det juridiska IP-skyddet och leder till att skyddet måste övervägs på fler plan än bara det rent juridiska. För att förebygga och motverka pågående intrång av IP är goda kontakter med statliga myndigheter både på central och på lokal nivå mycket viktiga. Främst de lokala myndigheterna kan i dessa frågor ha dubbla intressen eftersom de illegala intrången ofta skapar många arbetstillfällen, samtidigt som de då kan skrämma bort de legala arbetsgivarna. Det företag måste vara försiktiga med när det gäller samarbete med myndigheter är var gränsen för korruption går. Företag bör, för att visa att allvar menas med sina ambitioner att skydda sin IP, registrera allt som är möjligt att registrera trots att det legala skyddet ofta är bristfälligt. Att bygga in skydd i produkter är något vi funnit kan vara ett alternativ för att försvåra kopiering men också för att vid intrång enklare kunna bevisa att det verkligen rör sig om kopierade produkter, något som inte alltid är självklart. Olika etableringsformer har för och nackdelar när det gäller skyddet av IP och generellt gäller att ju större kontroll ett företag har över verksamheten desto säkrare är den. Vi har även funnit ett motsatsförhållande mellan skydd av IP och klassisk internationaliseringsteori där låg risk enligt internationaliseringsteorin kan innebära hög risk för intrång i IP. Medvetenheten hos kinesiska befolkningen gällande IP är ofta bristfällig. Att sprida information är därför av högsta vikt och något alla intressenter bör engagera sig i för att på sikt kunna påverka de djupt liggande orsakerna som kultur och värderingar vilka urholkar IP-skyddet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)