Anpassningsbar datorväska

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Industridesign

Författare: Sofia Berg; [2007]

Nyckelord: datorväskor; väskor; datorer; design;

Sammanfattning:

Rapporten redogör för ett examensarbete på kandidatnivå som utförts på Industridesigninstitutionen på Konstfack. Projektet har handlat om att ta fram ett koncept för en datorväska där väskan kan anpassas för den mängd saker som användaren vill ta med just för dagen. Fokus för projektet har varit att titta på de generellabehoven användarna har för att bära med sig en bärbar dator och övriga tillhörigheter, de önskvärda funktionerna hos en möjlig produktlösning för just de behoven och hur mötet mellan den organiska kroppen, användaren, och den fyrkantiga tekniken skulle kunna gestaltas i konceptet.

Målgruppen har under hela projektets gång varit alla människor som bär på en bärbar dator dagligen. Under projektets gång har dock fokus hamnat på att gestalta konceptet utifrån det, för de personer som intervjuats, viktiga estetiska uttrycket i en likvärdig produkt för detta projekt. Genomgripande för alla intervjuade var önskemålet att produkten skulle vara representativ och värdeord som använts i processen har varit anpassningsbar, stram och funktionell.

Arbetsprocessen var uppdelad i en kartläggningsfas, en gestaltningsfas bestående av två skissfaser, en definitionsfas och slutligen en modellbyggesfas. Målsättningen för projektet har varit att få en större förståelse för hur ett designprojekt kan drivas från idé till visualisering av slutligt koncept genom en fysik formmodell. Målsättningen har även varit att på ett undersökande och mer skulpturalt sätt få arbeta med form utifrån givna funktioner.

Resultatet blev ett ryggsäckskoncept där väskan är uppdelad i moduler och därför separerbara från varandra. Ingående moduler i konceptet är en slags sele som i projektet benämns som ryggplattan, en datorenhet och en påbyggnadsväska. Det möjliggör att användaren kan välja att ta med datorn eller lämna den hemma, men ändå ta med extra utrustning eller träningskläder och då med hjälp av påbyggnadsväskan. Då datorenheten kan kopplas ifrån ryggplattan gör det att användaren kan välja att endast ta den in på mötet. Användare undviker då att få den extra uppmärksamheten som kan ges då man väljer att använda ryggsäck istället för portfölj. Konceptet möjliggör alltså att användaren kan få en volymanpassad och kroppsanpassad produkt där både funktionalitet och behovet av att vara representativ tillgodoses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)